واحد کارگزینی

1391/4/13 0:0

 

شرح وظایف :

 1. رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.
 2. تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 3. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ،ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.
 4. انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان .
 5. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 6. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.
 7. استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر .
 8. تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم .
 9. شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف .
 10. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات .
 11. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
 12. اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری.
 13. تهیه گزارشات لازم.


تاریخ بروز رسانی:   13 تير 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >