آموزش سلامت

1391/4/7 0:0

 

 

شرح وظایف :

1.       اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از سوي واحد آموزش سلامت دانشگاه

2.      اجراي برنامه نياز سنجي آموزشي بر اساس اولويتهاي سلامت در ابتداي سال در شهرستان
3.     طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت بر اساس نتايج نيازسنجي آموزشي
4.     جلب حمايت و همكاري درون بخشي جهت پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان
5.      جلب حمايت و همكاري بين بخشي (سازمان ها ، ادارات و نهاد هاي دولتي و غير دولتي شهرستان ) جهت پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
6.     ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزش سلامت و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرايندهاي آموزش سلامت شهرستان
7.     آزموش ضمن خدمت كاركنان شبكه بهداشت درمان شهرستان در حوزه هاي آموزشي ؛ ارتباطي ، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت
8.      طراحي و اجراي مداخلات آموزش سلامت در بسيج ، حوزه علميه ، نهضت سواد آموزي ، مدارس ، محيط هاي كار و... با همكاري واحد هاي ستادي
9.      حمايت و مشاركت و همكاري از توليد وتوسعه منابع علمي ، رسانه هاي آموزشي و بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان
10.     مشاركت در شناسايي وتحليل تعيين كننده هاي اجتماعي ، توسعه محيطهاي حامي سلامت ، طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان
11.   توسعه برنامه هاي مشاركتي و تقويت تشكل هاي داوطلبانه و ترويج سبك زندگي سالم در شهرستان  و...
12.    بازديد نظارت و پايش برنامه هاي آموزش سلامت مراكز بهداشتي درماني – خانه هاي بهداشت و پزشك خانواده
13. انجام ساير امور و فعاليت ها با توجه به درخواست مسئول مافوق


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >