واحد مشارکت مردمی

1391/4/7 0:0

 

 

شرح وظایف

 1-بررسي و برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياستهاي وزارت متبوع
2-تدوين برنامه عملياتي جلب مشاركت بر اساس اولويتها
3-برنامه ريزي در جهت پيشبرد اهداف برنامه هاي مشاركت جامعه از طريق جلب مشاركت ساير سازمانها، ادارات و نهادهاي دولتي و غير دولتي

4-نظارت بر جمع آوري گزارش فعاليتهاي جلب مشاركت در سطح استان و ارسال به وزارت متبوع
5-جلب مشاركت سازمانهاي دولتي و غير دولتي در جهت استفاده از منابع بالقوه آنان در توسعه برنامه هاي سلامت
6-تهيه نشريات و پوسترها و تصاوير آموزشي در جهت اهداف برنامه جلب مشاركت
7-همكاري در تمامي مراحل تهيه، تدوين كتابهاي آموزشي داوطلبان سلامت
8-جمع آوري ، بررسي، تجزيه و تحليل گزارشات آماري فصلي و ساليانه در سطح استان وارسال به موقع به وزارت متبوع و بازخورد مناسب به واحدهاي تابعه
9-تعيين چارچوب آموزشي براي كارشناسان جلب مشاركت در مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه
10-برنامه ريزي و اجراي كارگاههاي آموزشي براي مربيان رابطين بهداشتي  جهت كسب مهارت ارتباطي براي جلب مشاركت مردم
11-تربيت مدرس به منظور آموزش وتربيت مربيان داوطلبان سلامت در سطح شهرستان
12-نظارت بر برگزاري كارگاههاي آموزش مربيان داوطلبان سلامت
13-برنامه ريزي در جهت ايجاد انگيزه و تداوم همكاري داوطلبان سلامت و شناساندن آنان به مردم و مسئولين
14-برنامه ريزي اجراي فعاليتهاي فوق برنامه در جهت توانمند سازي داوطلبان سلامت
15-انجام پژوهش هاي كاربردي تأثير برنامه هاي جلب مشاركت مردمي بر شاخص هاي بهداشتي
16-برنامه ريزي در جهت ارتقاء مهارتهاي عملي داوطلبان سلامت
17-پايش، نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي اجرائي برنامه داوطلبان سلامت
18-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق
19-برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري سمينارها ، كارگاهها، برنامه هاي آموزشي جلب مشاركت و مراسم بزرگداشت داوطلبان سلامت


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >