واحد تدارکات

1391/4/13 0:0

 

شرح وظایف :

  1. پیگیری نامه های درخواست شده در ستاد شبکه به ادارات توسط مسئول تدارکات
  2. تقسیم کردن هر گونه نامه به تمام ارگان های دولتی توسط مسئول تدارکات
  3. پیگیری اخذ امتیاز برق ، آب ، تلفن
  4. نظارت و هماهنگی با پرسنل خدمات جهت هر گونه امور نظافت واگذار شده به هر نیرو
  5. مدیریت و جایگزین کردن نیرو ( نگهبان ، تلفنچی ، نظافتچی ، کارگر فضای سبز و تاسیسات) در هنگام رفتن به مرخصی
  6. نصب هر گونه بنر ، پلاکارد ، پرچم ، پارچه های تبلیغاتی و مذهبی در مناسبات مختلف
  7. حفظ فضای سبز و نظارت بر کارگران فضای سبز
  8. تدارکات امور مربوط به جلسات و مراسمات


تاریخ بروز رسانی:   13 تير 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >