آگهی جذب کارشناس سلامت مرد به صورت شرکتی

تاریخ نامه: 6 اسفند 1401
شماره نامه:
 
اداری  |   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        بسمه تعالی

 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي جذب نیرو
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان،در نظر دارد براي تأمين نيرويمورد نياز،جهت خدمت درواحدهايتابعهخودبر اساس
مجوز برنامههاي مربوطه(شرکتي)به تعداد1نفرافراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبيوپس از طي کردن مراحل گزینش
توسط هسته گزینش دانشگاه،به صورتقراردادشرکتيبهشرحذیل جذب نماید.
جدول رشته های شغلي مورد نیاز
1-شرایط عمومي جذب نیروی شرکتي
1/1-تدین به دین مبين اسلام یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي
2/1-داشتنتابعيت ایران
3/1-داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت(-(کارت معافیت پزشکيبهیچ عنوانمورد قبول
نمي باشد).
4/1-ارائه گواهيعدم اعتياد به دخانيات،مواد مخدر و روانگردانها(مبني بر عدم استعمال دخانيات، مواد مخدر و روانگردانها).
5/1-ارائه گواهيعدمسوء پيشينه کيفري
6/1-نداشتن منع استخدام دردستگاههاي دولتي بهموجب آراي مراجع قانوني
7/1-داوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و پيماني سایر دستگاههاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
8/1-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران
9/1-داشتن سلامت جسماني ورواني وتوانایي براي انجام کاري که براي آن استخدام ميشوند بر اساسماده34دستورالعمل
اجرایي برگزاري آزمون استخدامي که به تایيد هيات امنا در تاریخ1/1/1398رسيدهاست.
تبصره : ماده34دستورالعمل اجرایي برگزاري آزمون استخدامي(استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانوني را طي
نموده باشند منوط به تایيد توانمندیهاي جسمي، رواني، ذهني و حرکتي افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کميسيون پزشکي
(طبق شيوه نامه سلامت جسماني و رواني وزارت متبوع ) است).
2-شرایط اختصاصي جذب نیروی شرکتي
1/2-سن : حداقل22سال و حداکثر33سال تاآخرینتاریخ انتشار آگهي
عنوان شغل
محل جغرافیایي
خدمت
تعداد
مورد نیاز
جنسیت
شرایط احراز از نظر
مدرک و رشته تحصیلي
محل ثبت
نام
دفتر حراست
زن
مرد
کارشناس مراقب
سلامت مرد
شبکهبهداشت و درمان
کنگان
1
کارشناس بهداشت
عمومي
کارشناس مبارزه با
بيماریها
شبکه بهداشت و
درمان شهرستان
کنگان
2/2
IR
3/2-احراز سلامت جسماني و رواني با تأیيد پزشک معتمد واحد استخدام کننده (عدم هرگونه معلوليت جسمي و رواني) در
صورت نياز ارجاع به پزشک متخصص)
4/2-دارا بودن شرایط عمومي استخدام و موفقيت در سير مراحل جذب و گزینش.
5/2دارا بودنشرایط بومي، تاهل و تعهد سکونت در مرکز بصورت24ساعتپس از استخدام الزامي مي باشد.
6/2اولویت ها:
قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت
*به استناد بند الف ماده15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعيت مصوب19/8/1433مجلس شوراي اسلامي به ازاء تاهل و
نيزداشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر5سال به سقف محدودیت سني اضافه مي شود.
* به ازاي تاهل و نيز هر فرزند دو درصد حداکثر تا ده درصد به مجموع امتياز آزمون کتبي (حيطه عمومي و تخصصي )داوطلب اضافه مي
شود
3-نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:
1/3-ثبتنام به صورتحضوري مي باشد. داوطلبان جهت ثبت نام به آدرس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگانواحد
گسترش مراجعه فرمایند.
مهلت ثبتنام از تاریخ4/12/1431لغایت13/12/1431ميباشد.متقاضيان واجد شرایط ملزم هستند، نسبت به ثبتنام به صورت
حضورياقدام نمایند.
2/3-مدارکمورد نياز ثبت نام:
-تکميل فرمدرخواست شغلبصورت کامل
-یکقطعه عکس4×3جدید و تمام رخ با فرمتJPGبا حجم حداکثر133کيلوبایت مربوط به سال جاريبازمينه سفيد
-تصویرمدرک تحصيلي
-تصویرکارت ملي(پشت و رو)
-تصویرشناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
-تصویرکارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یامعافیت دائم-(کارت معافیت پزشکيبهیچ عنوانموردقبول نمي
باشد).
-تصویرفيش واریزي
-مستندات بومي
3/3-به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شدوعواقب آنبر عهده فرد متقاضي
مي باشد.
4-زمان آزمون:
زمان آزمونکتبيروزیکشنبهمورخ11/11/1141راسساعت9صبحدر سالنامتحاناتواقع در شبکه بهداشت و درمان
کنگانبرگزار مي گردد.
 
 


کلمات کلیدی:
آگهی     جذب     نیرو    

تاریخ بروز رسانی:   6 اسفند 1401

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >