آگهي جذب نیرو(مراقب سلامت )

تاریخ نامه: 4 آذر 1402
شماره نامه:
 
اداری  |   

 

« بسمه تعالي »

آگهي جذب نیرو

 

شرکت پارسا طب لیانا جنوب در نظر دارد براي تأمين نيروی مورد نياز ، جهت خدمت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان بر اساس بند 47 مصوبه شماره 20/18078/دپ مورخ 12/06/1402 کمیته سرمایه انسانی دانشگاه به تعداد 1 نفر فرد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی (سوالات تخصصی ) پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه ، به صورت قرارداد شرکتی(حجمی) به شرح ذيل جذب نمايد.

 

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان پست

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

توضيحات

زن

مرد

مراقب سلامت

مرکز خدمات جامع سلامت قدس

1

 

*

دارا بودن مدرک  تحصیلی کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی ومبارزه با بیماریها

 

 

 

 

 

 

 

 

1- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت ایران

3/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

4/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

5/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

6/1- داوطلبان نباید مستخدم بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

7/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند

*بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 01/01/98 رسیده است .

تبصره : ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است ) .

2- شرایط اختصاصی جذب نیروی پزشک خانواده

1/2 داشتن حداقل20 سال سن تمام و حداکثر40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی فوق الذکر تا تاریخ انتشار آگهی

-   به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 19/8/1400 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.مشروط به آن که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی ،بالای 5/2 نباشد.مبنای تعیین نرخ باروری ،آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در رزمان برگزاری آزمون می باشد

 

** به استناد بند "ب" ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد(2) تا حداکثر ده درصد(10) نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

تبصره: تخصیص امتیاز فوق‌، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای 2.5 نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می‌باشد.

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ  05/09/1402حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ11/09/1402 مدارک مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان تحویل دهند .آدرس : شهرستان کنگان خیابان هلال احمر-_ شبکه بهداشت و درمان شهرستان  کنگان - تلفن :          07737224031

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام:

- تکمیل برگ درخواست شغل

- یک قطعه عکس 4×3

- مبلغ واریزی جهت ثبت نام متقاضیان آزمون مبلغ 500000 ریال به شماره حساب  324080873124004006000000000801 و شماره شبای  IR490100004001080803025348 می باشد .فیش واریزی به همراه سایر مدارک تحویل داده شود.

   - تصویر آخرین مدرک تحصیلی

- تصویر کارت ملی

- تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم

- تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- زمان آزمون : راس  ساعت  9 صبح مورخ 13/09/1402

کارت ورود به جلسه  راس ساعت ................صبح  مورخ  ..............................از واحد حراست شبکه دریافت نمایند.

5-مواد امتحان :

1/5- آزمون  شامل سوالات مربوط با رشته شغلی  تخصصی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45  سئوال تخصصی به صورت چهار گزینه ای می باشد . ضمنا آزمون نمره منفی دارد.

6- کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد .

7- مدارک تحصیلی بالاتر يا پائین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي­باشد.

1/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر می­گردد.

2/7- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر(اعلام شده توسط کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  در زمان تحویل مدارک به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی مرکز بهداشت شهرستان ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز فرد ذخیره به­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

3/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کنگان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

4/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

5/7-اعلام نتیجه براساس بالاترین نمره و اعمال سهمیه بومی در افراد واجد شرایط می­­باشد.

6/7- شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا، ایاب و ذهاب و  مسکن پذیرفته شدگان ندارد.

7/7- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهميه بومی

1-     باتوجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/7/27 سازمان اداری واستخدامی کشوروبه استناد قانون اصلاح ماده44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب99/6/16 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجزشهرستان تهران ومراکز استانها با تعاریف ذیل باضریب یک وچهاردهم (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

الف- شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهوربه مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یاکلانتری محل) احرازگردد.

ج- داشتن سوابق تحصیلی درمقاطع ابتدایی،راهنمایی یا دبیرستان درشهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزشوپرورش

شهرستان مربوطه میتواند به عنوان احراز تمام یا قسمتی یا سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن

ملاک عمل قرار گیرد.

د- درصورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.

و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بود نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

«فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون استخدامی شرکتی 1402 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان »

 

اینجانب ................................فرزند ...............................کد ملی ............................از مطلعین و معتمدین محل ، تقاضا  دارم که شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.

 

با تشکر

امضاء و اثرانگشت

 

اینجانبان امضاکنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده بالا در حال حاضر در بخش ..................شهرستان...............................ساکن بوده و مدت ................سال....................ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.

اینجانب ........................ به کد ملی................................... صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.                    امضاء و اثرانگشت

اینجانب ........................ به کد ملی................................... صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.                    امضاء و اثرانگشت

اینجانب ........................ به کد ملی................................... صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.                    امضاء و اثرانگشت

 

 

این قسمت توسط نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) تکمیل گردد.

 

موارد فوق مورد تایید این ............................................. می باشد.

 

محل مهر -امضاء

پاسگاه یا کلانتری محل

 

 

تذکرات مهم:

 

1-     تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت می باشند،الزامی است.

2-     داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی،راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا" می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق  ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر ،الزامی است.

3-     چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا،در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد،می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

 


فرم درخواست شغلی مراقب سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان

 

محل الصاق عکس

 

 

 

               

 

 

دراین قسمت چیزی ننویسید

1-  نام خانوادگی :

2-  نام :

3-  نام پدر:

4- جنس :     1- مرد£              2-  زن£

5- تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال

6-  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :

7 -محل سکونت فعلی:       شهرستان :             بخش :

8- شماره شناسنامه :

9- شماره ملی:

10- محل صدورشناسنامه:

 

11- دین :                            مذهب :     

12-وضعیت تأهل:      متأهل  £           مجرد£

13- وضعیت نظام وظیفه :       1- دارای کارت پایان خدمت £            2- دارای معافیت قانونی دائم £

14- سهمیه ها: 1- سهمیه آزاد £بومی£

15- آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس£

16- رشته تحصیلی :

 

17- تاریخ اخذ مدرک تحصیلی :    /    /   

 

18- شغل مورد درخواست :                            (فقط یک شغل )

19- محل جغرافیایی مورد تقاضا (فقط یک محل)

 

20- نشانی کامل : محل سکونت :استان ......................................شهرستان ............................................خیابان ...................................................

کوچه ................................پلاک ...............................کدپستی .........................................شماره تلفن ثابت ................................................................

کد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................

21- شماره تلفن برای تماس ضروری :

اینجانب ..............................................  متقاضی شرکت درآزمون مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت ................... شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خلاف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال ) هر گونه حقی را برای جذب درآن شرکت از خود سلب می نمایم .

 

22- تاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگشت متقاضی

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلمات کلیدی:
آگهي.     جذب     نیرو(مراقب     سلامت     )    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >