اجرای برنامه قلب سالم

تاریخ نامه: 9 تير 1394
شماره نامه:
 
اداری  |   
اجرای برنامه قلب سالم
به اطلاع پزشکان وکارشناسان محترم درمانی میرساند به منظور اجرای برنامه قلب سالم نیازمند همکاری شما می باشیم خواهشمند است درصورت تمایل به همکاری به شبکه بهداشت مراجعه نمایید.
شرح وظایف پزشک به شرح ذیل می باشد :
1)      ویزیت افراد ارجاع شده از طرف فرد غربالگر
2)      درخواست آزمایش جهت افراد درمعرض خطر ارجاع شده
3)      تشخیص ، شروع درمان ومراقبت مطابق با دستورالعمل های کشوری
4)      آموزش افراد درمعرض خطر ، بیماران ، خانواده ها درخصوص (رژیم غذایی مناسب ، فعالیت بدنی مناسب و...)
5)      تکمیل فرم مخصوص پزشک درنرم افزار برنامه
6)      نظارت برتکمیل دقیق وصحیح پرونده الکترونیک مراجعین تحت پوشش برنامه
7)      ارجاع بیماران به سطح تخصصی مطابق با الگوریتم برنامه
8)      تشخیص زودرس عوارض ودرمان آن ها ودرصورت نیاز ارجاع به سطح تخصصی
9)      همکاری درپژوهش های کاربردی
10)   نظارت برکارپرسنل تحت قرارداد خود
شرح وظایف فرد غربالگری (کارشناس یا کاردان مبارزه با بیماریها یا بهداشت عمومی یا پرستاری یا مامایی)
1)      مدیریت غربالگری وشناسایی بیماران وافراد درمعرض خطر درجمعیت مورد انتظار برنامه
2)   ارایه مراقبت های بهداشتی مورد نیاز درمراقبت های مستمر بیماران شناسایی شده وافراد درمعرض خطر وسالم (مطابق با الگوریتم وپوستر ودستورالعمل برنامه )
3)      پیگیری مراجعه بیماران وبیماران ارجاع شده به سطح تخصصی ودریافت پسخورند ازبیماران
4)      تعیین نیازهای آموزشی درافراد غربال شده برحسب شرایط سن ، جنسیت ، وضعیت فرهنگی واجتماعی وبیماری فرد
5)      تدوین برنامه های آموزشی مشخص (هفتگی وماهیانه ) بر مینای سطوح پیشگیری ومراقبت دربرنامه
6)      کمک به تهیه مطالب آموزشی مورد نیاز
7)      اجرای برنامه های آموزشی فردی وگروهی برای بیماران ، افراد درمعرض خطر وسالم
8)      برآورد مشکلات اجرایی وکمبودها وانعکاس آن به مرکزبهداشت شهرستان
9)      ثبت اطلاعات غربالگری ومراقبت در نرم افزار برنامه وتکمیل فرم های برنامه
10)   استفاده ازمواد آموزشی مورد نظر جهت آموزش افراد     
 
 


کلمات کلیدی:
برنامه     .قلب     سالم    

تعداد بازدید:   ۴
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >